MVO Verklaring

Verantwoord ondernemen

Winkel van Sinkel BV is een zelfstandige organisatie die als activiteiten heeft; De exploitatie van een of meer horeca- ondernemingen in de ruimste zin van het woord.

Winkel van Sinkel neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Succesvol ondernemen met respect naar de maatschappij en milieu staan hierin centraal. Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in onze kernwaarden. MVO is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfscultuur. Wij streven naar een balans tussen gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van onze mensen en de maatschappij.  

Winkel van Sinkel maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar mensen, klanten en omgeving. Hierbij respecteren en handelen we conform de wet- en regelgevingen en de algemeen geldende normen en waarden. Er is oog voor de behoeften van en is transparant in communicatie en het maken van afspraken met medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden. 

De kwaliteit van onze dienstverlening neemt een belangrijke plaats in binnen onze organisatie. Wij blijven onze medewerkers trainen om onze kwaliteit ook op de lange termijn te kunnen waarborgen en investeren in ruime mate in kwaliteit en efficiency voor alle partijen. Naast het behalen van een gezond resultaat hebben niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar de samenleving als geheel en het milieu een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele praktijkvoorbeelden zijn: 

Welzijn medewerkers
Een van de doelen van Winkel van Sinkel is het welzijn van onze medewerkers.
Wij bevorderen het welzijn van onze medewerkers door een gezonde, goede en veilige werkomgeving te creëren. Goed toegepaste Arboregels zijn in het belang van onze medewerkers, organisatie en onze gasten. Voor Winkel van Sinkel is een Risico inventarisatie en evaluatie opgesteld welke getoetst is.
Wij stimuleren het volgen van diverse vormen van scholing en opleidingen zijn voor alle medewerkers toegankelijk. Dit leidt regelmatig tot interne doorstroming waardoor kennis en kunde optimaal gebruikt worden en onze medewerkers geboeid en gebonden blijven aan onze organisatie. 

Winkel van Sinkel is een erkend leerbedrijf en biedt jongeren stage- en of leerplekken aan. Zo leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en overdracht van kennis aan anderen die het vak willen leren. Bij werving en selectie wordt gekeken naar competenties van toekomstige collegé, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. 

Milieuvriendelijk ondernemen
Bij de uitvoering van onze activiteiten zal naar beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. Ons beleid is om activiteiten zodanig te organiseren, dat ze een hoge prioriteit geven aan het voorkomen en verminderen van vervuiling. 

Bij het samenstellen van onze menukaart proberen wij zoveel mogelijk producten uit het seizoen te gebruiken. Ook kijken wij naar de herkomst van onze producten en betrekken wij deze het liefst uit Nederland. Om overbevissing tegen te gaan werken wij veel met bijvangst of alternatieven die op de groene vislijst staan.  Wij scheiden ons afval in negen verschillende stromen. Voor onze afvalgrondstoffen werken wij samen met de Clique. Dit bedrijf gebruik onze afvalstoffen als grondstoffen voor nieuwe producten. Zo zijn onze oesterzwam -kroketten en -bitterballen gemaakt met oesterzwammen die geteeld zijn op onze koffiedrab. 

Met al onze leveranciers hebben wij afspraken om de leverdagen zoveel mogelijk te beperken. Het kan dus voorkomen dat wij sommige producten niet meer hebben omdat wij de keuze maken niet dagelijks beleverd te worden. Van onze leveranciers verwachten wij dat zij zich op eenzelfde manier inspannen voor het milieu.  

Maatschappelijk verantwoordelijkheid
Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor ons de relatie met de directe omgeving centraal waaraan wij een actieve bijdrage willen leveren.  Onze medewerkers betrekken wij graag uit de directe omgeving. Dit heeft een positieve bijdrage voor de lokale economie. Daarnaast zetten wij ons in voor diverse goede doelen.  Wij informeren onze (vak) relaties dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Dirk Velthuizen | Directeur